16 juni 2008

#16-06-08 Post van de Gemeente Bergen(deel 3)

Hieronder ons antwoord aan de gemeente op de verstuurde brief:

Geachte heer,

We hebben uw brief in goede orde ontvangen. De inhoud van uw brief verbaast ons nogal. Uw beleid ten aanzien van wandelpaden is duidelijk. Het Rekerepad is echter een gemarkeerde (toeristisch bedoelde) route, geen weg, straat, pad of laan. Het Rekerepad is in werkelijkheid een grotendeels geasfalteerde route die bestaat uit een aantal wegen waar zelfs het rijden met een auto wordt toegestaan. Het Rekerepad bestaat derhalve grotendeels uit openbare weg, waarop geen geboden of verboden van toepassing zijn. Uw opmerking dat het Rekerepad uitsluitend als wandelpad gebruikt mag worden "omdat er afspraken over het gebruik van wandelpaden aan ten grondslag liggen" komt op ons enigszins onzinnig over.

Op onze vraag welke eigenaar / huurder bezwaar maakt of op welk gedeelte fietsen mogelijk een bezwaar zou kunnen zijn, geeft u in uw brief geen antwoord. Het is voor ons nog altijd volstrekt onduidelijk welk gedeelte van de route u precies bedoelt. Om die reden kunnen we ook slechts gissen waar het eventuele fietsverbod geldt. Dat er een fietsverbod geldt voor het gehele Rekerepad lijkt ons om bovengenoemde redenen (onder meer openbare weg) onmogelijk.

Wanneer u de kwestie verder wilt toelichten, dan houden we ons aanbevolen. Vooralsnog vermelden we slechts de huidige discussie op onze website.

Met vriendelijke groet,
Team MTB Noordwest 9

En het antwoord van de gemeente Bergen:

Geacht team MTB-Noordwest 9,

Het grootste deel van het wandelpad loopt over onverharde (en niet vrij toegankelijke) grasdijken. Alleen voor deze onverharde grasdijken geldt de in het geding zijnde beperking. Dit zal binnenkort middels bebording kenbaar worden gemaakt.
Delen van het pad lopen echter over de openbare weg en vormen de onderlinge verbinding tussen de onverharde delen. Uiteraard geldt hier geen beperking voor.

We gaan ervan uit dat het een en ander op een misverstand berust en u de mtb-mogelijkheden voor deze wandelroute beperkt tot de openbare weg.

Met vriendelijke groet,


Groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9