22 april 2010

#22-04-10 MTBer weer de pisang?

MTBer weer de pisang?afgelopen dinsdag was in De Hoep weer een bijeenkomst van de Klankbordgroep Fietsmaatregel nav de resultaten van het laatste hinderonderzoek. Zelf waren we helaas verhinderd....what's in a name.......maar de NTFU/Singletracks vertegenwoordigde de belangen van de MTBers. De KBG bijeenkomst werd gehouden nav het Hinderonderzoek(download/bekijk PDF) wat PWN afgelopen najaar gehouden heeft.

Onderstaand een korte analyse nav het Hinderonderzoek en het voorstel dat PWN aan de provincie gaat voorleggen nav het Hinderonderzoek.

Analyse Hinderonderzoek
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de hinder die overige recreanten ondervinden van o.a. MTBers niet afgenomen is, maar juist gestegen. (De definitie van hinder is erg breed en zegt ook veel over de tolerantie.)
Of deze stijging een trendmatige, significante stijging is kan op basis van het onderzoek niet geconcludeerd worden.

Deze hinder bestaat in hoofdzaken uit:
-het schrikken
-het aan de kant moeten stappen om een fietser te laten passeren
-het verstoord worden in de natuurbeleving maw. men ziet een MTBer en vind dat deze niet thuishoort in de natuur, dus: hinderlijk.

Ook kan de vraag worden opgeroepen in welke mate het onderzoek aantoont dat de fietsmaatregel werkt.  Immers de constatering dat de hinder is toegenomen zegt niets over het effect van de fietsmaatregel. Dit kan zowel positief als negatief zijn. De hinder kan minder hard gestegen zijn door de fietsmaatregel of juist door de gesignaleerde concentratie van de ontmoetingen in de ochtend tot 10:30 zijn toegenomen. Het enige dat op basis van het onderzoek geconcludeerd kan worden is dat de "hinder" is gestegen in deze meting (lees een trend kan nog niet gesignaleerd worden).

Een andere onderzoektechnische vraag is de conclusie dat het percentage geenqueteerde bezoekers voor 10:30 fors hoger ligt dan bij de eerdere onderzoeken (tabel 18). Gecombineerd met de conclusie dat voor 10:30 meer hinder wordt ondervonden (tabel 25) roept dit bij ons het gevoel op dat hiervoor gecorrigeerd moet worden.  Immers meer geenqueteerde op zondagmorgen betekent ook meer ontmoetingen, hinder etc. (zie ook onder grafiek 15, of effect op resultaten tabel 45).

Positieve zaken uit het onderzoek zijn o.a.:
-De MTBers kennen de regeling en handelen er in ruime mate naar.
-De bereidheid om (positief) mee te denken en te werken aan oplossingen vanuit de MTBer.
-Onbeleefd, en gevaarlijk gedrag en geschreeuw nemen af.  Blijkbaar houdt de MTBer meer rekening met de andere recreanten. (tabel 27)  Dit wordt ondersteund door de afname in het onveilige gevoel. (tabel 27)
-Verstoring van de natuurbeleving neemt over de onderzoeksperiode significant af. (tabel 27)
-Bijna 50% van de geenqueteerden geeft aan dat de hinder onveranderd of zelfs verminderd is in de afgelopen periode. (grafiek 14)

Voorstel van PWN nav het Hinderonderzoek


Klik de afbeelding voor een leesbare versie.

PWN geeft aan dat het belangrijkste doel van de maatregel niet gehaald is, dat de maatregel gehandhaafd blijft komt dan erg vreemd over. PWN geeft ook aan de maatregel voort te zetten omdat de 3 andere doelen wel gehaald zijn (geen aantrekkingskracht MTBers uit andere regio etc.). De ruimtelijke zoneringsmaatregel is dan volgens PWN een manier om de hinder te verminderen. Echter, in het voorstel komt niet naar voren waarop deze nieuwe maatregel nu werkelijk gebaseerd is.  De uitkomsten van het laatste onderzoek geven hiertoe immers geen aanleiding.

Kortom wij snappen er niet veel van, maar het lijkt erop dat PWN weer een nieuwe weg is ingeslagen om de MTBer nog minder mogelijkheden te geven om te recreeeren, erg jammer.

Wij(NTFU/Singletracks en NW9) zijn van mening dat je op voorhand niet kunt bepalen of een maatregel een bijdrage levert aan de vermindering van hinder, dat zal altijd in de praktijk moeten blijken. Zowel bij de ruimtelijke zoneringsmaatregel  als een evt. tijdsverruimende zoneringsmaatregel. Onze gedachte bij laatstgenoemde was dat dit mogelijk een meer evenwichtige spreiding van de recreatiedruk door MTBers tot gevolg zou hebben. Omdat deze druk zich nu concentreert in de ochtend, doen zich daar ook meer ontmoetingen voor en daarmee mogelijk meer hinder. Openstelling in de avonduren zou voor een deel van de lokale MTBers reden kunnen zijn om in de avond ipv in de ochtend te komen.

Zo! Genoeg tekst met negatieve inslag, even tijd voor wat positiefs;groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9