13 maart 2010

#14-03-10 verklaring

verklaring

Sinds afgelopen zondag 7 maart speelt er heel wat in het NHD. Nav klachten is er een situatie gecreeerd door PWN waarin goedwillende MTBers de dupe worden van een aantal horken. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom hebben wij samen met 2 andere grootgebruikers van het NHD een verklaring opgesteld.

Gezamenlijke verklaring van:
 MTB trainingsgroep De Zeeleeuw, MTB trainingsgroep NhollandN, ATB Noord Holland en MTB Noordwest 9.

Zondag 7 maart heeft er een incident plaatsgevonden in het PWN-gebied bij Bergen. Een manager van PWN heeft ons laten weten dat er bij dit incident een of meer mountainbikers betrokken waren. Nadere informatie werd niet gegeven. We hebben afzonderlijk geantwoord dat we niet weten welke personen betrokken waren bij dit incident. Uiteraard betreuren we ieder incident waarbij verbaal of fysiek geweld wordt toegepast.
Op 13 maart wordt het MTB trainingsgroep De Zeeleeuw verboden een Coopertraining te organiseren in het PWN-gebied. Als reden geeft PWN op dat sportieve activiteiten niet zijn toegestaan. Met verbazing hebben de Zeeleeuwen besloten de Coopertraining buiten het PWN-gebied te laten plaatsvinden. Zij willen de kwestie bespreken met het management van PWN. MTB trainingsgroep De Zeeleeuw staat bekend als een groep zelfverantwoordelijke mountainbikers, die zich nadrukkelijk houdt aan geldende regels en sociale omgangsvormen.
Het genoemde verbod heeft een direct verband met het incident van afgelopen zondag. Hoewel we niet ingaan op geruchten in de wandelgangen, zijn die er volop.
We distantieren ons van dergelijk beleid van PWN, waarin een groep mountainbikers wordt afgerekend op het gedrag van enkele individuen. Sociaal maatschappelijk is een dergelijke beleidskeuze onwenselijk. We vinden het voor een beheerder en bestuurder onwaardig om op deze wijze te reageren op een incident.
Liever zien we dat PWN de belangengroepen van mountainbikers inhoudelijk over het incident informeert en ons op korte termijn uitnodigt voor een gezamenlijk overleg over de kwestie. Ondertussen kan via de websites van deze belangengroepen een grote groep mountainbikers geinformeerd worden over de onwenselijkheid van incidenten waarin geweld een rol speelt. Het is immers van belang te doorzien dat incidenten ontstaan door een reeks van acties en reacties. Wanneer niemand in staat is de-escalerend te handelen dreigt de situatie uit de hand te lopen. Dat gebeurde ongetwijfeld op zondag 7 maart. Ten aanzien van het genoemde incident zal hoor en wederhoor moeten plaatsvinden, alvorens met de vinger wordt gewezen.
We hebben PWN al vaker tevergeefs aangeboden regelmatig met ons te overleggen.
We vrezen dat het straffen van de mountainbikers als groep zelfs reden kan zijn voor nieuwe incidenten. PWN is, evenzeer als willekeurige bezoekers, verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk recreeren in het duingebied. Als beheerder heeft PWN een extra zware taak, namelijk die van zorgvuldig en rechtvaardig beheer en bestuur van haar gebied.
MTB Noordwest 9, MTB trainingsgroep De Zeeleeuw en MTB trainingsgroep NhollandN bieden PWN aan te bespreken wat er heeft plaatsgevonden op 7 maart. We zijn bereid ons publiekelijk te distantieren van iedere denkbare vorm van geweld tussen recreanten. Het PWN-gebied is binnen de gestelde regels voor iedereen toegankelijk en alle bezoekers dienen respectvol met elkaar om te gaan. Sociale omgangsvormen behoren tot ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Wanneer groepen worden afgerekend op het individuele gedrag van enkelingen, begeven we ons op hellend vlak. Hoog tijd, vinden wij, om met elkaar in gesprek te gaan.
We zien een spoedige uitnodiging van PWN graag tegemoet.
Bergen, 13 maart 2010

namens:

MTB trainingsgroep NhollandN
MTB trainingsgroep De Zeeleeuw 

MTB Noordwest 9   

Edit 15 maart 2010
NW9 is zojuist gebeld door de manager van PWN. De reden voor het verbieden van de Coopertraining van MTB trainingsgroep De Zeeleeuw is niet alleen de klachtenstroom geweest maar meer de recent bekend geworden resultaten van het zgn. "hinderonderzoek" van PWN. Hieruit blijkt dat 1 van de doelstellingen, de onderlinge hinder verminderen, niet is gehaald. Dit is kennelijk aanleiding geweest om per direct alle georganiseerde MTB trainingsvormen te verbieden.
Je zou ook kunnen stellen dat als de hinder niet afneemt nav het invoeren van de fietsmaatregel, deze fietsmaatregel niet werkt.....

Wij vrezen dat dit niet het laatste bericht is omtrent dit onderwerp.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9