10 maart 2009

#10-03-09 Brief aan de 'duivel'......

Brief aan de "duivel"......In navolging op dit artikel vind je onderstaand de reactie van NW9:

Datum: 9 maart 2009
Betreft: KLACHT over uw afhandeling "bebording Rekerepad"

Geacht College van B&W,

Met wederom grote verbazing lazen we de reactie van uw medewerker .............., betreffende de vragen die we stelden omtrent de bebording van het Rekerepad, d.d. 26 februari 2009.

De heer .............. persisteert in zijn opvattingen. Zonder op de hoogte te zijn van de situatie ter plaatse, verkondigt hij een stellige maar vooral onjuiste mening. Inhoudelijk is daar wel het nodige op aan te merken. MTB-Noordwest 9 stelt zich op het standpunt dat het een kleine moeite is om de illegale door gemeenteambtenaren - die formeel met de kwestie niet van doen hebben - geplaatste bordjes van de openbare weg te verwijderen. De bedoelde bordjes zijn niet conform de Wegenverkeerswet en daarom van generlei betekenis. De aanleiding voor plaatsing is bedacht door een aantal ambtenaren, met bindingen aan natuurverenigingen, die hun positie bij de gemeente Bergen niet geheel begrijpen en daar misbruik van maken. Zij hebben veelal een uitgesproken hekel aan terreinfietsers.

Los van de inhoud van de genoemde brief is de toon heel erg fout. Het is inderdaad de gemeente Bergen geweest die deze kwestie aanroerde. MTB-Noordwest 9 heeft nooit verzocht een gecompliceerde discussie over een futiel onderwerp te voeren. Ambtenaren van de gemeente Bergen menen echter een hetze te kunnen voeren tegen een in hun ogen dom clubje terreinfietsers. Daarin hebben zij zich vergist.
Dat de heer ..................meent zijn bijdrage aan de discussie te moeten beeindigen staat hem klaarblijkelijk vrij. Dan kan hij zijn collega's "lekker uit de wind houden." De geest is echter al uit de fles. We zijn gaandeweg boos geworden.

Een klantvriendelijke organisatie gunt zijn klanten het laatste woord. Ook daar faalt de gemeente Bergen. Kritische ingezetenen van de gemeente Bergen worden behandeld als lastpakken, zeker als ze op een terreinfiets rijden en doelgericht en volkomen terecht voor hun belang opkomen. Het op ambtelijk niveau treiteren van terreinfietsers moet afgelopen zijn. Dat uw ambtenaren bordjes gebruiken van het "anti-terreinfietsers-bedrijf" PWN is voor veel terreinfietsers onverteerbaar. Te meer omdat terreinfietsers veel in het werk stellen om bij vooral de "formele natuurliefhebbers" een beter imago te krijgen. Terreinfietsers zijn, zonder daar een claim op te leggen, ook natuurliefhebbers.

MTB-Noordwest 9 vraag uw College waar wij een klacht in kunnen dienen tegen deze gang van zaken? Daarmee bedoelen we niet de uitnodiging om voor een of andere klachtencommissie te verschijnen. We zijn overdag aan het werk en daarvoor hebben we geen tijd. De gemeente Bergen is begonnen met deze zinloze strijd en haar ambtenaren plaatsten illegale bordjes op de openbare weg. Wij willen dat deze bordjes verwijderd worden op plaatsen waar ze niet thuishoren.
Vervolgens slaan deze ambtenaren een arrogante toon aan in de beantwoording van de door ons gestelde vragen. Dat de zaak hen niet aanstaat, kenmerkt de brieven die ze opstellen.

We willen dat er een intern onderzoek komt naar deze gang van zaken en we vernemen graag de resultaten hiervan.
Voor de goede orde vermeldt MTB-Noordwest 9 opnieuw dat we geen bezwaar hebben tegen de regels van de gemeente Bergen op de terreinen van de landeigenaren van het Rekerepad, waaronder de grasdijken. MTB-Noordwest 9 paste de route zelfs aan. Wel maken we bezwaar tegen de wijze waarop ambtenaren van de gemeente deze eigenaren moedwillig opzetten tegen terreinfietsers.

Nu de heer ..........., in navolging van mevrouw ...., de discussie als beeindigd beschouwt, ontstaat er een uitgelezen mogelijkheid om deze zaak politiek te gaan onderzoeken. Beleid moet immers op politiek niveau gemaakt worden en niet door ambtenaren. Correspondentie die aan het College van B&W wordt gericht, dient ook door dit College behandeld te worden. Het is hoog tijd dat ook daaraan gehoor gegeven wordt.

De volgende stap die we zetten is het informeren van alle fracties van de gemeente Bergen. We zullen hen, indien een bevredigende afwikkeling van deze zaak door uw College uitblijft, de volledige correspondentie doen toekomen. In een beschaafde samenleving, of gemeente, worden ingezetenen met respect behandeld en niet als oud vuil, zoals nu gebeurt.

Uiteraard vernemen we graag hoe u deze kwestie gaat behandelen.
Hoogachtend,
MTB-Noordwest 9

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9