13 november 2008

#13-11-08 De postbode uit Bergen

Post van de Gemeent Bergen deel ? (we zijn inmiddels de tel kwijt.....)


klik de brief voor een leesbare versie

Vorige week ontvingen we weer post van de Gemeente Bergen, zoals al eerder gemeld zijn we uitgenodigd voor een gesprek met de klachtencoordinator van de Gemeente Bergen. Aangezien wij ook gewoon een baan hebben naast het fietsen en ook wel eens druk zijn, hebben we niet gelijk gereageerd. Kennelijk duurde het de Gemeente te lang.
We gaan dus bij ze op de koffie/thee!
Vooral het zinnetje "Dat vinden wij een ernstige zaak" trok onze belangstelling......zal dat gaan om:
A:De toespelingen die wij doen over de integriteit van een aantal ambtenaren
B:De integriteit van de ambtenaren zelf.

Wij zijn benieuwd, het gaat echter echter weer meer over de toon hebben wij het idee dan over de inhoud.

Uiteraard hebben we de brief beantwoord:

Geachte ,

Naar aanleiding van uw brief, waarvoor dank, bericht MTB Noordwest 9 u het navolgende.
Het is juist te veronderstellen dat er een periode verstreken is nadat we elkaar telefonisch spraken op 15 september. Daar is een aantal oorzaken voor aan te wijzen.
In de eerste plaats verrichten we beiden arbeid, respectievelijk als fotograaf en als interim-manager. MTB Noordwest 9 is geen bedrijf.
Ten tweede hebben we na intern beraad bespeurd dat er bij MTB Noordwest 9 weinig motivatie is om de gehele kwestie als integriteitsvraagstuk te behandelen.

MTB Noordwest 9 is er namelijk van overtuigd dat de genoemde ambtenaren feitelijk gezien ook de gestelde connecties hebben met ook door ons genoemde natuurclubs. Het andermaal onderzoeken van deze connecties is om die reden zinloos. Een specifiek onderzoek naar integriteit lijkt ons daarentegen een interne aangelegenheid van de Gemeente Bergen. In uw organisatie zullen waarschijnlijk afspraken gemaakt zijn over het gebruik van email en internet voor prive-doeleinden en in het algemeen over het functioneren van personen in een publiekrechtelijke organisatie.
Naar onze mening kunt u binnen uw eigen organisatie heel goed beoordelen of de genoemde ambtenaren mogelijk laakbaar handelden. MTB Noordwest 9 hoeft daaraan niet procedureel bij te dragen.

MTB Noordwest 9 is vooral benieuwd of de gevolgen van het handelen van de genoemde ambtenaren, de bebording van het Rekerepad, in juridische zin juist zijn? We vragen opnieuw om antwoord op de vragen die we stelden in onze brief van 20 augustus 2008.(onderaan de pagina) Niet voor niets richtten we onze brief aan het College van B&W.

MTB Noordwest 9 stelt om bovengenoemde redenen voor om de procedure waarop de zaak behandeld wordt om te keren. Graag krijgen we eerst de antwoorden op de inhoudelijke vragen die we eerder stelden. Wat ons betreft gaan inhoud en procedure voor integriteit. Over de integriteitskwestie die u benoemt kunnen we hooguit stellen dat daarmee de toon wel gezet werd. Voor de volledigheid opnieuw opmerkingen en de vragen.

# De borden zijn identiek aan die van PWN
# De betekenis is onduidelijk, er is een "soort beachbiker" op afgebeeld
# De betekenis wordt nergens toegelicht (doet PWN wel)
# De plaatsing is willekeurig en incompleet
# De bebording staat ook op de openbare weg

MTB Noordwest 9 vraagt zich het volgende af.

# Voldoet de bebording aan de Wegenverkeerswet?
# Is er sprake van handhaving op basis van deze bebording?
# Leidt handhaving tot processen verbaal?
# Moeten bezoekers van het Rekerepad niet geinformeerd worden over de betekenis van deze bebording?

Nadat bovenstaande vragen schriftelijk door het College van B&W van de Gemeente Bergen beantwoord zijn, zal MTB Noordwest 9 zich nader beraden op een eventueel vervolg.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9