5 september 2008

#05-09-08 Polderroute soap

Polderroute soapWe maakten eerder al melding van de, op zijn zachts uitgedrukt, eigenaardig bebording die op de Polderroute is verschenen.
Ons is het iig niet helemaal duidelijk, vandaar dat we onlangs toch maar even om opheldering gevraagd hebben bij het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Bergen.......
 
Datum: 20 augustus 2008
Betreft: gang van zaken rondom de bebording Rekerepad


Geacht College van B&W,

Onlangs is de bebording van het Rekerepad aangepast. De directe aanleiding hiertoe was een routevermelding op onze website. Uw medewerker, de heer Ambtenaar, stuurde ons een emailbericht over deze kwestie. Volgens Ambtenaar is het in het geheel niet toegestaan om te fietsen op het Rekerepad. Op aandringen van MTB Noordwest 9 verstuurde de Chef van Ambtenaar een officieel schrijven. Net als Ambtenaar eiste ook de Chef dat we de webpagina "binnen 10 dagen dienden te verwijderen". Hij kondigde aan dat "de bebording aangepast werd en dat "hierop handhavend zal worden toegezien."
Vervolgens voerden we per email nog enige tijd correspondentie met de heer Ambtenaar. Het viel ons op dat de berichten ook CC gemaild werden aan zijn collega de heer Veldkijker. Veldkijker kennen we als voorzitter van de Koninklijke vereniging van veldbiologen en als rabiate mountainbikehater. Onderzoek leerde dat de heer Ambtenaar actief lid is van de Paddenwerkgroep Bergen.
 
Waarschijnlijk omdat MTB Noordwest 9 streeft naar openheid en openbaarmaking van beleid dat het mountainbiken raakt, en daarom de correspondentie doorstuurde naar de Alkmaarse Courant, bleek het toch allemaal op een misverstand te berusten. De uitkomst luidde dat er niet gefietst mag worden op onverharde grasdijken. Daar konden we aanvankelijk mee leven en daarmee leek deze potsierlijke discussie ten einde te zijn. Over het verwijderen de webpagina werd overigens niets meer geschreven, ook die dreiging leek van de baan te zijn.

Wanneer we nu echter naar de aangepaste bebording kijken, dan valt een aantal zaken op. (zie voor foto's: www.mtb-noordwest9.nl)
# De borden zijn identiek aan die van PWN
# De betekenis is onduidelijk, er is een "soort beachbiker" op afgebeeld
# De betekenis wordt nergens toegelicht (doet PWN wel)
# De plaatsing is willekeurig en incompleet
# De bebording staat ook op de openbare weg

MTB Noordwest 9 vraagt zich het volgende af.
# Voldoet de bebording aan de Wegenverkeerswet?
# Is er sprake van handhaving op basis van deze bebording?
# Leidt handhaving tot processen verbaal?
# Moeten bezoekers van het Rekerepad niet geinformeerd worden over de betekenis van deze bebording?

Vermoedelijk begrijpt u heel goed dat het MTB Noordwest 9 niet uitsluitend om de bovenstaande vragen gaat. Naast de rationele aspecten van behoorlijk bestuur, groeit bij ons een groot gevoel van onbehagen. Het is immers wel heel toevallig dat de betrokken gemeenteambtenaren vrijwel allemaal in hun vrije tijd actief zijn met natuurbeheer of onderzoek. Is dat wel toevallig?
Wanneer de betrokkenheid niet toevallig is, kan het dan zo zijn dat gemeenteambtenaren de wet toepassen zoals het hen goeddunkt? Volgens ons lijkt dat op opportunistisch handelen en dergelijk gedrag vinden wij laakbaar.

Een merkwaardige paradox wordt zichtbaar. Enerzijds kunnen we dergelijk geneuzel laten voor wat het is. Anderzijds is deze kwestie zo lachwekkend en bespottelijk dat het vraagt om reacties, dat kan niet anders. Het gaat om hooguit enkele honderden meters van de grasdijken, die zelfs voor een deel verhard zijn met grint. Ambtenaren zoals deze creeren in feite hun eigen tegenstanders en daar reageren we onvermijdelijk op.

Onlangs verscheen een onderzoek van het SCP, waarin onder meer stond: "Nederlanders vinden dat 93% van de politici, tegen beter weten in, meer beloven dan ze waarmaken. Dat twee op de drie burgers inderdaad een kloof ervaren tussen hen en de politiek en dat 42% van ons vindt dat bestuurders meer uit zijn op eigen belang dan op algemeen belang." (bron: Alkmaarse Courant)

Recentelijk lazen we berichten van onze burgemeester in de Duinstreek. Het ging om een reactie op beweringen van "Verontruste Bergenaren." Onze burgemeester (en nadien haar wethouder) lichtte uitvoerig de wetgeving toe en prees de procedures waarmee burgers inspraak hebben op besluitvorming.
Bovenstaande situatie roept vragen op die verband houden met deze stellingen. Er is namelijk meer aan de hand vermoeden we. Bepaalde ambtenaren maken mogelijk misbruik van hun posities en frustreren daardoor de uitvoering van behoorlijk bestuur. Inwoners en de vele bezoekers van de gemeente Bergen lijken in hun mogelijkheden beperkt te worden door willekeurige acties van ambtenaren die met de wet in hand mogen bepalen welk beleid voorrang geniet.

MTB Noordwest 9 wil graag van uw College vernemen of het bovenstaande zomaar kan plaatsvinden? Daarnaast willen we graag weten of er in de toekomst meer zulke acties te verwachten zijn?

Het is voor ons ook belangrijk om te weten of de wegenverkeerswet van toepassing is en of de borden in juridische zin aanvaardbaar zijn op de openbare weg?

Hopelijk hebben we u volledig en naar behoren geinformeerd. De genoemde correspondentie sturen we indien nodig. Uw reactie zien we graag tegemoet. Bedankt voor uw moeite.


Met vriendelijke groet,
Team Noordwest 9

NB: Een geanonimiseerde versie van dit bericht hebben we aan de pers verzonden. Op onze website kunt u lezen waarom we dat doen.


Tot op heden hebben we nog niets van het College vernomen.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9