9 januari 2013

#09-01-13 Kappen in Schoorl

Kappen in SchoorlOp donderdag 10 januari start Staatsbosbeheer met het omzagen van het verbrande bos in de Schoorlse Duinen. Om 9.30 uur geeft wethouder Cees Roem van de Gemeente Bergen de aftrap van de werkzaamheden, door de eerste dode boom om te zagen. De zwartgeblakerde bomen maken plaats voor een gevarieerd en gezond open duinlandschap. Er komt zo meer ruimte voor bijzondere planten- en diersoorten die bij dit landschap horen. De zaagwerkzaamheden nemen ongeveer een maand in beslag. Bezoekers gaan enige hinder ondervinden, omdat enkele wandel- en fietspaden tijdelijk worden afgesloten. Op 9 februari is er een "harvesterday", en op 13, 16, 27 en 30 januari zijn er excursies waarbij de boswachter tekst en uitleg geeft over de werkzaamheden.

Gevolgen voor de mountainbiker
Voor alle details voor de mountainbiker en een gedetailleerde kaart verwijzen we je graag door naar de website van MTB-Noordwest.

Maatregelenplan grootschalig van start
Naar aanleiding van de vele branden die in de Schoorlse Duinen hebben gewoed heeft Staatsbosbeheer een herstelplan opgesteld. Het opruimen van het verbrande bos is hierin de belangrijkste maatregel. Na de aanplantactie van loofbomen in het verbrande bos bij Catrijp eind november, gaan de werkzaamheden op 10 januari grootschalig van Start. Ruim 50 hectare verbrand bos wordt opgeruimd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ten Berge Bosbouwtechnieken BV. Dit bedrijf heeft een jarenlange ervaring met zaagwerkzaamheden in de Schoorlse Duinen. Langs de bospaden komt uiteindelijk 4000 m3 hout te liggen, dat zijn 100 grote vrachtwagens vol! Een zelfde hoeveelheid tak en tophout wordt versnipperd en afgevoerd. Daarna moeten er 15.000 boomstronken uit het duinzand worden getrokken en afgevoerd. Het zijn ingrijpende maatregelen maar het uiteindelijke resultaat is een nieuw gezond en dynamisch open duingebied waar iedereen van kan genieten.

Nieuw leven inblazen
Met het opruimen van het verbrande bos gaat Staatsbosbeheer letterlijk nieuw leven blazen in de Schoorlse Duinen. Zeewind krijgt meer invloed op dit nieuw ontstane open duingebied, waardoor dynamische processen meer kans krijgen. Op kleine schaal gaat er verstuiving plaats vinden en daar profiteren weer veel zeldzame planten- en diersoorten van, zoals het zandblauwtje en de zandhagedis. Vogelsoorten zoals de tapuit, klauwier en duinpieper zijn dol op dit soort gebieden. Met het verwijderen van het verbrande bos draagt Staatbosbeheer tevens bij aan doelstellingen uit het Natura2000 plan, zoals die door Brussel zijn vastgesteld.

Toegankelijkheid voor publiek
Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied afgesloten voor het publiek. Met borden worden de tijdelijke omleidingen aangegeven. Tijdens het afvoeren van het hout, de snippers en boomstronken worden fietspaden tijdelijk afgesloten. Staatsbosbeheer gaat zijn best doen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Groene warmte, planken en spaanplaat
Ondanks dat de bomen verbrand zijn is het hout niet waardeloos. Van de dikste bomen kunnen nog steeds mooie planken worden gezaagd. Van de overige bomen wordt onder andere spaanplaat gemaakt. De takken die over blijven worden versnipperd. In een energiecentrale bij Lelystad worden deze snippers verbrand om huizen mee te verwarmen. Van de 4.000.000 kilo snippers die bij deze werkzaamheden vrijkomen kan het dorp Groet een jaar lang worden verwarmd. Omgerekend naar kilowatt stroom is deze hoeveelheid snippers genoeg om 3000 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

"Harvesterday" en excursies
Voor bezoekers en geinteresseerden organiseert Staatsbosbeheer op 9 februari een "harvesterday" ofwel houtoogstdag. Tegenwoordig worden bomen niet meer met een motorzaag omgezaagd, maar gebeurt dat met een houtoogstmachine, de Harvester. U kunt op deze dag zelf zien hoe deze machine de bomen geheel automatisch omzaagt. Daarnaast zijn er op 13, 16, 27 en 30 januari van 14.00 tot 16.00 fietsexcursies. Deelnemers gaan samen met de boswachter het gebied in om de werkzaamheden te bekijken. De fietstocht vertrekt om 14.00 uur vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen en is gratis. U kunt zich aanmelden via 072 509 3352

Volg ons via Facebook, Twitter, en ons Blog!
Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden, dan kunt u ons volgen op facebook: www.facebook.com/staatsbosbeheerschoorlseduinen , en ons blog http://schoorlseduinen.wordpress.com Hier staan ook de links naar de twitterende boswachters zoals http://twitter.com/bosw8erjeroen en http://twitter.com/JvAssema

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 januari 2013

#02-01-13 Kappen in het NHD

Kappen in het NHDIn het kader van "Kappen" begint PWN het jaar met een uitgebreid kapprogramma.....Het lijkt verdorie wel mode dat kappen.....Bij Staatsbosbeheer gaan ze 7 januari aan de slag maar daar worden we als mountainbiker alleen maar beter van op den duur.....of dat bij PWN ook het geval is...?

Begin 2013 voert PWN verschillende bosbeheeractiviteiten uit in het Noordhollands Duinreservaat deze werkzaamheden vinden plaats in Bergen, Egmond Binnen en in Bakkum.
Met deze werkzaamheden wordt er gewerkt aan verschillende natuur- en veiligheidsdoelen.

Naaldbos naar openduin
Bij Bergen ter hoogte van de Voert worden 2 naaldbossen gekapt.
Een naaldbos bij het Bovenpad wordt in zijn geheel weggekapt, hierna wordt een deel van de bodem geplagd zodat hier weer duinheide zal gaan groeien. Het ander deel wordt omgezet naar duingrasland. Met de vrijgekomen bovengrond zullen we de paden in de omgeving een flinke opknapbeurt geven.
Een klein naaldbos nabij de Meeuwenlekken wordt gekapt om de ondergroei van zomereik te bevorderen en zo zal dit naaldbos dus worden omgevormd naar duineikenbos. Dit naaldbos staat ook enorm uit te zaaien in het omliggende open duingebied want natuurlijk onwenselijk is voor het open karakter van het omliggende duin.
Door de werkzaamheden en de nattigheid van de laatste tijd zal een deel van de paden tijdelijk slecht begaanbaar zijn hiervoor onze excuses maar de ervaring leert dat er naderhand weer prima te wandelen en te fietsen is.

Veilig duinbos
Bij Egmond Binnen wordt er gewerkt nabij het bungalowpark Mooyeveld. Na de grote duinbranden is er door verschillende instanties gewerkt aan een risicokaart. Het naaldbos direct grenzend aan dit bungalowpark staat op deze risicokaart als potentieel brandgevaarlijk. Vandaar dat dit naaldbos wordt omgevormd naar loofbos. Loofbos is veel minder brandgevaarlijk dan naaldbos!

Zonnige zomen
Verder worden in het bosgebied Van Bakkum een aantal paden verbreed om zogenaamde zonnige zomen te creeren. Deze zomen verbinden geisoleerde delen van het open duin. Zij vormen daarmee een belangrijke schakel voor de instandhouding van vitale populaties van bijvoorbeeld zandhagedis en duinparelmoervlinder. Op deze wijze sluit het beheren van bossen beter aan bij de natuurlijke gang van zaken.

Met het ouder worden van het bos sluit het kroondak zich steeds meer. Vele paden zijn verandert van zonnige paadjes in beschaduwde bospaden. Het bos vormt daardoor in steeds grotere mate een hindernis voor bijvoorbeeld de verspreiding van vlinders tussen de verschillende delen open duin. Op een beperkt aantal geselecteerde paden in het duingebied van Bakkum gaat PWN door middel van het verwijderen van de grootste bomen zorgen dat de zon opnieuw weer kan doordringen tot op de grond. Daarmee worden de paden weer bruikbaar als migratieroute voor hagedissen, vlinders en andere zonminnaars. Met het inplannen van deze zonnige zomen is gezorgd dat deze zoveel mogelijk samenvallen met het netwerk van brandwegen. Deze paden moeten toegankelijk blijven voor brandweerwagens en zijn daarom al een stuk breder dan de overige paden.
De zomen liggen langs de Herderslaan, de Noorderstraat en het bosgebied van de Lageweg.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9